Naudojimo Taisyklės

INTERNETO PORTALO AUTONT.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Sąvokos, vartojamas šiame dokumente:
ALFA MEDIA laikoma UAB „ALFA MEDIA“, juridinio asmens kodas – 123405717, PVM mokėtojo kodas – LT234057113, registruotos buveinės adresas – J. Jasinskio g. 16, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – alfa@alfa.lt.
Skelbimais laikomi vieši Vartotojo pranešimai tretiesiems asmenims apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas.
Svetaine laikoma interneto svetainė autont.lt.
Svetainės naudojimu arba naudojimu laikomas visų ir bet kokių veiksmų atlikimas, Vartotojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu.
Paslaugomis laikomi ir Vartotojo veiksmai, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.
Taisyklėmis laikomos šios Svetainės naudojimosi taisyklės.
Turiniu laikomas Skelbimo tekstas bei visa informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, nuotraukas, paveikslėlius, vaizdo medžiagą, dokumentus, kuriuos Vartotojas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.
Vartotoju laikomas asmuo, kuris naudojasi Svetaine.

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas
1.1. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
1.2. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bet kokiu būdu ir forma, Vartotojas patvirtina (išreiškia valią) yra susipažinęs su kiekviena iš Taisyklių, su jomis sutinka bei kad besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
1.3. Nesutikdamas su bent viena iš Taisyklių ar Paslaugų naudojimosi sąlygų Vartotojas turi nesinaudoti Svetaine ir / ar Paslaugomis.
1.4. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir ALFA MEDIA taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės.

2. Bendrosios sąlygos
2.1. Svetainėje Vartotojai turi galimybę paskelbti savo Skelbimus, skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.
2.2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad jis yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog ALFA MEDIA nėra atsakinga ir nekontroliuoja kitų Svetainės Vartotojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis. ALFA MEDIA neužtikrina ir nėra atsakinga dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės. ALFA MEDIA nebus atsakinga už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.
2.3. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad ALFA MEDIA turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Vartotojo gaunamą ir perduodamą Turinį, siekdama ALFA MEDIA nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio paskelbimą ar bet kokį perdavimą.
2.4. Vartotojas supranta, kad ALFA MEDIA nedalyvauja ir nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). ALFA MEDIA nėra ir nebus Vartotojo atstovu santykiuose su kitais Vartotojais, valstybės institucijomis ar kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis.
2.5. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra ALFA MEDIA pasiūlymas (oferta) sudaryti sandorį.

3. Intelektinės nuosavybės ir kitos turtinės nei neturtinės teisės
3.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso ALFA MEDIA arba ALFA MEDIA teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis. Ši nuostata netaikoma Skelbimo Turiniui, kuris išlieka Vartotojo nuosavybe.
3.2. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti kopijuojama, atgaminama, padaroma viešai prieinama be išankstinio rašytinio ALFA MEDIA sutikimo.
3.3. Visi prekių ženklai, kurie esantys Svetainėje, yra ALFA MEDIA arba ALFA MEDIA juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, esantys Skelbimuose ar kitame Vartotojų Turinyje.
3.4. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Vartotojas neatlygintinai, visam (maksimaliam) teisės aktuose numatytam terminui laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia ALFA MEDIA visas turtines autorių teises, reikalingas ALFA MEDIA iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant:
3.4.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu, įskaitant internetu ar į mobiliuosius įrenginius, platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Vartotojo pateiktą Turinį;
3.4.2. prie Turinio skelbti reklamos informaciją;
3.4.3. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateikto Turinio.

4. Vartotojo garantijos ir patvirtinimai
4.1. Vartotojas, naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, patvirtina, kad yra visiškai veiksnus sulaukęs pilnametystės asmuo (fizinių asmenų atveju) arba yra juridinis asmuo, kuriam tokie veiksmai nėra uždrausti teisės aktų ar vidaus dokumentuose nustatyta tvarka.
4.2. Vartotojas, kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį, patvirtina ir garantuoja, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant teisę atskleisti Turinyje esančią informaciją, naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą visais įmanomais būdais. Pažeidęs šią garantiją Vartotojas atlygina visus ALFA MEDIA patirtus nuostolius ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo reikalavimo išsiuntimo Vartotojui jo nurodytu el. pašto adresu dienos.
4.3. Vartotojas patvirtina, kad jo Naudojimasis Svetaine ir / ar Paslaugomis nepažeis ALFA MEDIA, kitų Vartotojų ar trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, teisės aktų, viešosios tvarkos ar moralės reikalavimų. Pažeidęs šią garantiją Vartotojas atlygina visus ALFA MEDIA patirtus nuostolius ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo reikalavimo išsiuntimo Vartotojui jo nurodytu el. pašto adresu dienos.
4.4. Vartotojas garantuoja, kad naudosis Svetaine ir (ar) Paslaugomis tik teisėtais tikslais, nepažeisdamas teisės aktų, viešosios tvarkos ir geros moralės reikalavimų.
4.5. Vartotojas garantuoja, kad neatliks žemiau nurodytų veiksmų:
4.5.1. Svetainėje neskelbs, netalpins, nesiųs, neplatins arba bet kuriuo kitu būdu neperduos bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo Turinio, įskaitant, bet neapsiribojant, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio pobūdžio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą ar kitaip asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę ALFA MEDIA, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims;
4.5.2. nepateiks neobjektyvios, teisingos, neklaidinančios, ne išsamios informacijos apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, kai tokia informacija teikiama apie kokybę, būklę, charakteristikas, gamintoją, kainą.
4.5.3. naudodamasis Svetaine neplatins kenkėjiškos programinės įrangos, nepageidaujamos reklamos ar kito nepageidaujamos informacijos, taip pat nesiųs elektroninių pranešimų turėdamas tikslą paveikti ar suprasdamas kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;
4.5.4. Svetainėje nesiūlys prekių ir/ar paslaugų, jei prekyba jomis prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms;
4.5.5. Svetainėje nereklamuos ir neskelbs informacijos, kurioje minimi su ALFA MEDIA tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus;
4.5.6. Naudodamasis Svetaine nerinks, nekaups, neperkels į kitas laikmenas, nepadarys viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės Vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t.
4.5.7. nenaudos Paslaugų ir/ar Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam ALFA MEDIA teikiamų paslaugų veikimui, ALFA MEDIA serverio saugumui, vientisumui ar riboti ALFA MEDIA galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis ALFA MEDIA teikiamomis paslaugomis.
4.6. Vartotojas patvirtina, kad supranta, kad jam gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.).
4.7. Vartotojas patvirtina, kad supranta ir sutinka, kad Vartotojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis (t. y. sutikus su šiomis Taisyklėmis) tarp Vartotojo ir ALFA MEDIA sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės.

5. Vartotojo duomenys
5.1. Vartotojas privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el. pašto adresą, taip pat nurodyti, ar prekes parduoda ir/ar paslaugas teikia fizinis asmuo, veikiantis nekomerciniais tikslais ar asmuo veikiantis komerciniais tikslais, įskaitant fizinius asmenis įregistravusius individualią veiklą pagal pažymą, juridinius asmenis ir kt.
5.2. Pasikeitus Vartotojo duomenims, jis privalo nedelsdamas pranešti ALFA MEDIA apie bet kokius Vartotojo pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje.
5.3. Vartotojas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Vartotojui suteikti) tam, kad jie netaptų žinomi tretiesiems asmenims, išskyrus teisėtus Vartotojo atstovus. Sužinojęs, kad toks vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims, Vartotojas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip tą pačią dieną) el. paštu pranešti ALFA MEDIA.
5.4. Vartotojas supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o ALFA MEDIA neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės.
5.5. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, Vartotojas patvirtina, ALFA MEDIA turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Vartotojo pateiktus ar ALFA MEDIA kitais teisėtais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
5.6. Vartotojas suteikia teisę ALFA MEDIA valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą ALFA MEDIA valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, kreipdamasis el. paštu ar reg. paštu arba atvykęs į ALFA MEDIA buveinę bei pateikęs rašytinį prašymą, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą.
5.7. Vartotojas taip pat yra informuotas ir sutinka, kad:
5.7.1. ALFA MEDIA rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.
5.7.2. ALFA MEDIA naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.
5.7.3. ALFA MEDIA neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
5.7.4. ALFA MEDIA turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Vartotojo įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms).
5.7.5. ALFA MEDIA turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

6. Kiti reikalavimai Skelbimams
6.1. Turinys Svetainėje turi būti skelbiamas valstybine kalba.
6.2. Viename Skelbime turi būti reklamuojami ir/ar skelbiami ne daugiau kaip viena prekė ir/ar paslauga. Vartotojas taip pat neturi teisės reklamuoti ir/ar skelbti kelių tą pačią prekę ir/ar paslaugą reklamuojančių Skelbimų.
6.3. Skelbimai turi būti paskelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse.
6.4. Skelbiamame Skelbime tekstas negali būti rašomas didžiosiomis raidėmis.
6.5. Vartotojas privalo savo kontaktinę informaciją, prekių ir/ar paslaugų aprašymus nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose. Skelbimo pavadinime Vartotojas turi nenaudoti internetinių svetainių adresų ir/ar įmonių pavadinimų.

7. ALFA MEDIA teisės keisti, sustabdyti ar nutraukti Svetainės veikimą ar Paslaugų teikimą
7.1. ALFA MEDIA turi teisę bet kuriuo metu, nepranešusi Vartotojui iš anksto vienašališkai keisti ar panaikinti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Vartotojas, Svetainės pavadinimą ir (ar) interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Vartotojas supranta ir sutinka, kad ALFA MEDIA niekada nebus laikomas atsakinga už tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltas neigiamas pasekmes. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, Vartotojas supranta, kad ALFA MEDIA nėra įsipareigojusi suteikti nuolatinę galimybę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir gali bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti Svetainės veikimą ar Paslaugų teikimą, todėl Vartotojas neturi pagrindo susidaryti nuomonės ar teisėtai tikėtis, kad Svetainė veiks ar Paslaugos veiks ateityje.
7.2. ALFA MEDIA turi teisę bet kuriuo metu, nepranešusi Vartotojui iš anksto vienašališkai apriboti visos ar dalies Vartotojo Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą, įskaitant, bet neapsiribojant šiuos atvejus:
7.2.1. jei paaiškėja, kad bent viena Vartotojo garantija, numatyta Taisyklėse, neatitinka tikrovės, arba, jei Vartotojas nevykdo ar netinkamai vykdo bent vieną šiose Taisyklėse numatytą įsipareigojimą ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
7.2.2. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos ir (arba) tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
7.2.3. jeigu, ALFA MEDIA nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;
7.2.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apsaugoti ALFA MEDIA ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
7.2.5. jeigu ALFA MEDIA turi pagrindo manyti, kad Vartotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui arba jeigu Vartotojas naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir/ar keldamas Skelbimus daro žalą ALFA MEDIA, įskaitant, bet neapsiribojant ALFA MEDIA geram vardui ir/ar reputacijai;
7.2.6. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
7.3. Paaiškėjus, kad Vartotojas pateikė apie save klaidingą informaciją, ALFA MEDIA turi teisę keisti Skelbimo ir bet kokį kitą Turinį, įskaitant, bet neapsiribojant Vartotojo statuso pakeitimą iš privataus asmens į juridinį asmenį.
7.4. ALFA MEDIA turi teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Vartotojo informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
7.5. ALFA MEDIA turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje, įskaitant Vartotojo Skelbimų stebėjimą, tiek, kiek tai nepažeidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir reikalingą stebėti Taisyklių laikymąsi ar Svetainės veikimą. ALFA MEDIA turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus, naudodama teisėtas priemones.
7.6. ALFA MEDIA turi teisę vienašališkai, neinformuodama Vartotojo iš anksto, panaikinti Vartotojo paskyrą.
7.7. ALFA MEDIA turi teisę be perspėjimo panaikinti Vartotojo paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip metus.
7.8. ALFA MEDIA turi teisę vienašališkai bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

8. ALFA MEDIA atsakomybės ribojimas
8.1. Vartotojas supranta ir sutinka, kad ALFA MEDIA neįsipareigoja užtikrinti nuolatinio, kokybiško ir nenutrūkstamo Svetainės veikimo ir Paslaugų teikimo bei nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, tu pačiu ir dėl to Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą. ALFA MEDIA bus atsakinga tik už savo pačios pateikiamos informacijos tikslumą ir teisėtumą.
8.2. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog ALFA MEDIA nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas.
8.3. ALFA MEDIA neatsako už nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.
8.4. Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl nuostolių atlyginimo, kurie ALFA MEDIA, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Vartotojui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
8.5. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad ALFA MEDIA niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

9. Taisyklių keitimas
9.1. ALFA MEDIA turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, neįspėdama iš anksto pakeisti Taisykles.
9.2. Apie Taisyklių pakeitimus informuojama paskelbiant Svetainėje naujos redakcijos Taisykles.
9.3. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje.
9.4. Nesutikdamas su pakeistomis Taisyklėmis Vartotojas turi nesinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Savo ruožtu, toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. ALFA MEDIA turi teisę be atskiro pranešimo Vartotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
10.2. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir ALFA MEDIA bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
10.3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
10.4. Taisyklėms ir jų pagrindu kylantiems teisiniams santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.5. Visi tarp ALFA MEDIA ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių aiškinimo ar vykdymo yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal ALFA MEDIA buveinės vietą.
10.6. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir ALFA MEDIA laiką.

Auto NT - specializuotas automobilių, nekilnojamojo turto skelbimų portalas. Skelbkite nemokamai!